Rozwój nieemisyjnej energetyki opartej o odnawialne źródła energii to, w obecnych czasach, coraz bardziej naglący problem. Biorąc pod uwagę obserwowane zmiany klimatyczne wywołane zanieczyszczeniem środowiska i rosnące obawy o przyszłość całej planety, fotowoltaika czy energia z instalacji wiatrowych przestały być egzotycznym kaprysem, a zaczęły być koniecznością.

Pakiet Prosumencki

Ogłoszony tzw. Pakiet Prosumencki, będący elementem noweli ustawy o OZE zdaje się być celną odpowiedzią rządzących na rosnący problem. Pakiet ten zakłada umożliwienie małym i średnim przedsiębiorcom zostanie tak zwanymi prosumentami energii elektrycznej. Zlepek słów producent i konsument oznacza współudział instalacji nieemisyjnych posiadanych przez przedsiębiorców w bilansie energetycznym całego kraju. Od 29 sierpnia 2019 przedsiębiorcy posiadający instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW mogą już magazynować nadmiar energii w sieci energetycznej i bilansować ją na zasadach prosumenckich. W przypadku instalacji o mocy do 10 kW opust wynosi 0,8, co oznacza, że odbiera się 80 proc. energii wprowadzonej do sieci, bez żadnych dodatkowych opłat. W przypadku mikroinstalacji 10-50 kW opust wynosi 0,7. Okresy rozliczeniowe prosumenta wydłużono do 12 miesięcy, niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie przechodzi na kolejne, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty wprowadzenia jej do sieci.

Szereg udogodnień dla prosumentów

Opracowany pakiet prosumencki wprowadza cały szereg udogodnień i dopracowanych zachęt w kierunku przystąpienie do programu energetyki odnawialnej jako prosument. Dzięki nim możliwe zostało na przykład tworzenie na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich spółdzielni energetycznych, które mogłyby uczestniczyć w projekcie na takich samych prawach jak przedsiębiorcy. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość lokalizacji takich mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne. Zwieńczeniem projektu jest zapewnienie zarówno przedsiębiorcom jak i gospodarstwom domowym dostępu do korzystnych kredytów celowych.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

panele fotowoltaiczne z dofinansowania Mój prądMikroinstalacje energetyczne oparte o odnawialne źródła energii cieszą się w naszym kraju rosnącym zainteresowaniem. Stale wzrasta ich jakość i wydajność, jednocześnie spada cena. W połączeniu z rosnącą świadomością społeczną dotyczącą zmian klimatycznych sprawia to, że coraz więcej gospodarstw domowych i firm decyduje się na rozwiązania energetyczne bazujące na nieemisyjnych źródłach energii. Szacuje się, że roku 2018 powstało pomiędzy 28 a 36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, co oznacza że powstało ich dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Wprowadzenie pakietu prosumenckiego zapewni tej tendencji dalszą dynamikę, chociaż już w tym momencie Polska zajmuje 4 miejsce w Unii Europejskiej pod względem rocznych przyrostów mocy instalacji fotowoltaicznych.

Odnawialne Źródła Energii

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju to zawsze krok z dobrą stroną. Względy formalne związane z limitami narzucanymi odgórnie przez porozumienia międzynarodowe oraz ze zobowiązaniami przyjętymi przez nasz kraj to tylko jedna strona medalu. Drugą, chyba ważniejszą, jest stopniowe odchodzenie od energetyki emisyjnej na rzecz czystych i niewyczerpanych źródeł energii naturalnej.

Kategorie: Aktualności